CONTOH MAKALAH PERMASALAHAN ANTARA SYURA DAN DEMOKRASI

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.


MAKALAH

PERMASALAHAN ANTARA SYURA DAN DEMOKRASI
Guru mata pelajaran ust, taimullah as-sabiq S,Th,I
Di Tulis ku : jamal ulhaq

SMA PLUS MUALLIMIN PESANTREN PERSIS 182  KABUPATEN TASIKMALAYA
JALAN LAYANG RAJAPOLAH
A.     PENGERTIAN SYURA
Apa itu syura ?
Menurut pengertian bahasa syura masdar kata dasar dari kata syaawara, syura menurut bahasa memiliki banyak maknanya, menurut ibnu manzhur dalam lisan al- arab, jilid II hal. 379- 381 pada pasal sya- waa- ra, makna syura antara lain yaitu maknanya mengambil madu dari sarangnya.
            Adapun pengertian syariat yang di dasarkan nash- nash al-qur’an dan as-sunnah yaitu adalah mengambil pendapat dari orang yang diajak musyawarah.
Taqiyuddin an- nabhani mengatakan bahwa syura dilakukan oleh setiap amier (pemimpin) terhadap orang orang yang dipinpinnya atau oleh orang yang mempunyai kewenangan
Syura juga apat ilakukan antara suami an istri misalnya untuk memusyawarahkan penyapihan anak mereka ( QS, al- aaqarah 233 ). Alam system khalifah syura secaraf kelemagaan formal ilaksanakan alam majlis ummatyang merupakan lemaga wakil-wakil ummat alam musyawarah an muhasaah ( pengawasan ) terhaap khaliafah.
            Hukum melaksanakan syura menurut abdul qadim zallum adalah mandub, bukan wajib ini sejaman para ahli tafsir terkemukaka yang menyatakan perintah allah swt kepada rasulullah untuk melakukan syura di jelaskan dalam al-qur’an surat ali imran ayat 159 adalah perintah mandub bukan perintah wajib.
Meskipun ada tuntutan ( thalab ) dari al-qur’an untuk melakukan syura misalnya dalam frasa “wa syaawirhum fil amri’ (bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu ) QS ALI IMRAN 159.
            Siapa yang berhak melakukan syura itu ?
Sesungguhnya syura adalah hak kaum muslimin semata artinya pihak pemegang kewenangan seperti khalifah ketika meminta atau mengambil pendapat ia tidak langgsung mengambil keputusan kecuali kesepakatan dari kaum muslimin, tgas nya syura adalah proses pengambilan pendapat  yang khusus di kalngan internal sesame orang islam. Tdak bolah dalam syura mengambil pendapat dari kalangan kafir, meskipun boleh itu adalah ( jai’iz )  kekhusuan syura hanya untuk kaum muslimin di tunjukan misalnya dalam firman allah SWT : maka di sebabkan rahmat dari allah lah kamu berlaku lemat lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tuntunlah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karna itu maafkan lah mereka mohonkaa-nlah ampunan bagi mereka  dan bermusyawahlan dengan mereka … ( QS ali imran 159 )

            PERBEDAAN ANTARA SISTEM SYURA DENGAN SISTEM DEMOKRASI
Apakah sama antara pemilihan menggunakan system syura dengan demokrasi ?
Dalam system demokrasi suara mayoritaslah yang menjadi penentu segala bidang permasalahan. Sedangkan dalam system syura sebaliknya criteria yang di ambil adalah tergantung pada permasalahannya yang di musyawarahkan.
Pada masalah penentuan hokum syura criterianya tidak tergantung pada pendapat mayoritas atau minoritas melainkan pada nash nash al qur’an dan sunnah
Dari Segi Depenisinya
Demokrasi itu berasal Dari kata  demos dan cratos yang bermaksud kuasa rakyat. Demokrasi bererti manusialah yang menggubal undang-undang atau manusialah yang menjadi legislator. Idea demokrasi ini dipelopori oleh para pemikir Greek yang ingin mencari penyelesaian bagi urusan kehidupan seharian mereka. Ia kemudiannya dibangkitkan semula oleh para pemikir Eropah ketika berlakunya konflik antara rakyar dan pemerintah. Konflik ini akhirnya mencetuskan revolusi dan antara revolusi yang terkemuka ialah Revolusi Perancis yang mana rakyat bangkit menentang pemerintah.
 Walaupun sistem demokrasi pada zaman Greek adalah terhad kepada kaum lelaki sahaja, namun konotasi demokrasi modon lazimnya merujuk kepada semua penduduk di sesebuah negara. Ini menunjukkan bahawa demokrasi mementingkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini kuasa mutlak membuat undang-undang dalam menentukan nilai-nilai dan norma-norma amalan terletak di tangan rakyat. Dengan erti kata lain rakyat berhak menetukan segalanya. Undang-undang yang baik boleh dimansuhkan dan undang-undang yang tidak baik boleh diwujudkan jika ada sokongan daripada rakyat.
Definisi syura adalah kata nama daripada perkataan “Al-Musyawwaratun” atau “Watasyawwarun” bererti mengutarakan pendapat (Dr. Lukman Thaib, 1995). Definisi syura ini jelas menunjukkan bahawa pendapat adalah diutamakan di dalam sesebuah perkara. Melalui prinsip ini peranan ummah atau rakyat Islam adalah dipentingkan di dalam perlaksanaan dan pembuatan sesuatu dasar yang berlandaskan al-Quran.
 Sebaliknya Islam sebagai satu agama yang mempunyai prinsip keimanan yang tinggi kepada Tuhan, mengasaskan sesebuah negara itu berdasarkan kekuasaan Allah dan manusia pula ditugaskan sebagai khalifah. Amalan-amalan di dalam demokrasi Islam adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi demokrasi liberal menurut setengah-setengah sarjana menganggap demokrasi sebagai asas atau dasar manakala sebahagian yang lain pula mendefinisikannya sebagai bentuk atau kaedah. Namun begitu kebanyakan sarjana bersependapat bahawa demokrasi ialah sistem yang berasaskan pihak berasingan yang majoriti, pentadbir menghormati hak minoriti (Dr. Lukman Thaib 1995:8).
 PERBEDAAN ANTARA SISTEM SYURA DENGAN SISTEM DEMOKRASI
 Dari Segi Pemilihan Khalifah/Pemimpin
            Perbezaan dari segi pemilihan pemimpin adalah perbezaan yang paling ketara antara sistem syura dengan sistem demokrasi. Dalam sistem syura pemilihan khalifah atau seseorang yang bakal memimpin negara adalah berdasarkan apa yang telah disarankan oleh Allah S.W.T dalam al-Quran.
 Menurut apa terkandung dalam al-Quran seseorang pemimpin itu haruslah mempunyai ciri-ciri atau pun kriteria-kriteria tertentu seperti seorang yang tinggi keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah S.W.T, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas terutamanya dalam konteks politik atau pemerintahan negara serta dalam konteks ekonomi dan sosial.
 Di samping itu juga, seseorang khalifah itu haruslah mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik, serta mempunyai kemahiran dalam bidang pertahanan negara iaitu kemahiran dalam ilmu peperangan.
 Dalam konteks yang berlainan, pemimpin yang dilantik mengikut sistem syura adalah berasaskan kebenaran dan menjauhi sebarang bentuk kebatilan yakni pemimpin yang mempunyai sahsiah dan keperibadian yang baik serta bukan dari kalangan orang yang fasik mahupun munafik.
 Ini selaras dengan apa yang disarankan dalam al-Quran yang sering menyuruh umat Islam supaya mengikuti kebenaran dan menjaga kebaikan masyarakat manusia dengan tidak mengambil kira terhadap suara dan kehendak golongan majoriti sebagai ukuran yang boleh diterima terutamanya dari segi pemilihan pemimpin. Firman Allah S.W.T dalam Surah Yunus ayat 32 yang bermaksud : “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.”
 Dalam ayat yang sama Allah S.W.T berfirman:“Maka apakah orang-orang yang menunjuki kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?”
 Ini jelas berlainan sama sekali dengan sistem demokrasi yang menjadikan suara majoriti dalam pemilihan pemimpin sebagai asas tanpa mengira sahsiah, akhlak, serta keperibadian pemimpin itu sendiri. Asalkan seseorang itu dicalonkan untuk menjadi pemimpin dan mendapat sokongan majoriti daripada rakyat maka terlantiklah seorang pemimpin yang bukan hanya berasaskan prinsip kebenaran, malah berkemungkinan jelas mentampakkan ia berasaskan kebatilan.

Contohnya seseorang pemimpin itu dilantik adalah bukan kerana kelayakannya dari segi kepemimpinan tetapi berdasarkan pemilikan hartanya yang banyak serta pengaruhnya dalam bidang-bidang tertentu terutamanya pengaruhnya dalam bidang ekonomi membolehkannya dicalonkan dalam pilihanraya. Dengan sogokan yang diberikan kepada rakyat membuatkannya dilantik menjadi pemimpin. Ini jelas menunjukkan kebatilan yang nyata dari segi pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi.
 Walaupun tidak dinafikan syarat-syarat yang diperlukan dalam sistem demokrasi untuk seseorang itu boleh dicalonkan untuk bertanding dalam pilihanraya seperti mempunyai latar belakang yang baik dari segi akademik dan peribadi, bukan seorang yang telah disenarai hitamkan dan tidak pernah terlibat dalam sebarang bentuk jenayah atau pernah dipenjarakan namun ia tidak menunjukkan pemilihan pemimpin yang berasaskan kebenaran yang disarankan dalam al-Quran yang menekankan ciri keimanan kepada Tuhan yang menjadi tonggak dan tunjang kepada kepimpinan yang adil, bijaksana dan seumpamanya.
 Dalam sistem syura, sebelum seseorang itu dilantik menjadi khalifah, calon khalifah itu sendiri dinilai dalam permesyuaratan ahli-ahli majlis syura. Seterusnya ia dinilai berdasarkan persetujuan seluruh rakyat dan rakyat bebas untuk menerima atau menolak seseorang calon khalifah tersebut. Hak kebebasan rakyat dapat dilihat dengan mengkaji terus ucapan khalifah Abu Bakar as-Siddiq seperti berikut :"Wahai Manusia, sesungguhnya aku telah dilantik ke atas kamu dan bukanlah aku orang yang paling baik di antara kamu. Kalau aku lemah kamu betulkanlah aku dan kalau aku berbuat baik, kamu tolonglah aku, benar itu amanah dan dusta itu khianat. Yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengambil hak daripadanya insya`Allah ...."
 Daripada ucapan Khalifah Abu bakar ini terdapat beberapa perkara berkaitan kebebasan politik iaitu perkataan yang menyebut "saya telah dilantik ke atas kamu." Ini menunjukkan hak umat untuk memilih ketua negara. Manakala kata-kata “Bukankah aku orang paling baik di kalangan kamu." Ini menunjukkan ketua negara adalah juga daripada rakyat negara tersebut.
 Selain itu, kata-kata seperti "Jika saya lemah kamu betulkanlah saya, jika saya berbuat baik kamu bantulah saya." Ucapan ini pula menunjukkan hak rakyat yang dianggap sebagai pemerhati bagi sesebuah pemerintahan. "Taatilah aku selagi aku taat kepada Allah, apabila aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya kamu tidak wajib taat lagi kepada ku." Kenyataan ini pula menunjukkan, bahawa walaupun seseorang pemerintah itu ada mengikut sistem-sistem dalam sesebuah negara namun apabila beliau tidak lagi mengikut lunas-lunas agama Islam maka rakyat tidak perlu patuh kepadanya.Berbeza sama sekali dalam sistem demokrasi apabila seseorang itu telah dilantik menjadi pemimpin, ia perlu patuh dan taat dalam segenap segi walaupun dalam perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Dalam sistem demokrasi, seseorang pemimpin itu hanya boleh digulingkan dalam pilihanraya dan selagi ia memegang jawatannya, rakyat perlu akur dengan arahan yang dikeluarkan dan hanya boleh mempertikaikannya sekiranya ada sokongan majoriti.
Apakah dalam syura pendapat yang diambil selalu berdasarkan suara mayoritas seperti halnya dalam demokrasi ? memang dalam system demokrasi suara mayoritaslah yang menjadi penentu dalam segala bidang permasalahan. Sedangkan dalam syura criteria pendapat yang diambil tergantung pada bidang permasalahan yang dimusyawarahkan.Sumber http://www.teoripendidikan.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Posting Komentar